Remiss av promemorian om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter Diarienummer: I2021/02039

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 15 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.