Remiss av rapporten Framtiden kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden. Diarienummer: KN2023/02811

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som ombetts svara på remissen av rapporten Framtiden kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat-och näringslivsdepartementet senast den 1 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.