Remiss SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet Diarienummer: A2019/00895/ARM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet.

Remissinstanser:

Remissinstanser

1.      Almega

2.       Arbetsdomstolen

3.       Arbetsförmedlingen

4.       Arbetsgivaralliansen

5.       Arbetsgivarföreningen KFO

6.       Arbetsgivarverket

7.       Arbetsmiljöverket

8.       Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO)

9.       Barnombudsmannen (BO)

10.   Bemanningsföretagen

11.   Brottsförebyggande rådet

12.   Brottsoffermyndigheten

13.   BUFFF Sverige

14.   Datainspektionen

15.   Demensförbundet

16.   Diskrimineringsombudsmannen

17.   Domstolsverket

18.   Ekobrottsmyndigheten

19.   Familjevårdens centralorganisation (FACO)

20.   Finansinspektionen

21.   Fondbolagens förening

22.   Fortifikationsverket

23.   Funktionsrätt i Sverige

24.   Företagarförbundet Fria Företagarna

25.   Företagarna

26.   Försvarets materielverk

27.   Försvarsmakten

28.   Göteborgs räddningsmission

29.   IDEA– Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

30.   Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)

31.   Judiska Centralrådet i Sverige

32.   Justitiekanslern

33.   Kammarrätten i Göteborg

34.   Kompetenscentrum för energetiska material (KCEM)

35.   Konkurrensverket

36.   Kriminalvården

37.   Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS)

38.   Kustbevakningen

39.   Landsorganisationen i Sverige (LO)

40.   Lika Unika

41.   Lunds universitet (Juridiska fakulteten)

42.   Myndigheten för delaktighet

43.   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

44.   Pensionärernas riksorganisation (PRO)

45.   Polismyndigheten

46.   Processkedjan

47.   Regelrådet

48.   Revisorsinspektionen

49.   Riksdagens ombudsmän (JO)

50.   Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

51.   Riksförbundet för sexuell upplysning

52.   Röda Korset Sverige

53.   Sobona

54.   Socialstyrelsen

55.   Statens haverikommission

56.   Stiftelsens KFUM Söder Fryshuset

57.   Stockholms universitet (Kriminologiska Institutionen)

58.   Svea hovrätt

59.   Svensk Försäkring

60.   Svenska Bankföreningen

61.   Svenska Fondhandlareföreningen

62.   Svenska ILO-kommittén

63.   Svensk Handel

64.   Svenskt Näringsliv

65.   Sveriges advokatsamfund

66.   Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)

67.   Sveriges HR förening

68.   Sveriges Kommuner och Landsting

69.   Sveriges kristna råd

70.   Sveriges muslimska råd

71.   Sveriges Åkeriföretag

72.   SäkerhetsBranschen

73.   Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

74.   Säkerhetspolisen

75.   SWESEC, Svenska säkerhetsföretag

76.   Tillväxtverket

77.   Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

78.   Tullverket

79.   Upphandlingsmyndigheten

80.   Uppsala universitet (Juridiska fakulteten)

81.   Umeå tingsrätt

82.   Visita

83.   Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 20 september 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.