Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Diarienummer: I2019/01809/E

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts svara på remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.