Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen Diarienummer: M2020/01705/Nm

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på Miljödepartementets remiss om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 22
mars 2021. Observera att remisstiden har förlängts med en månad från februari till mars.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.