Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2023:52 Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen Diarienummer: S2023/02576

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2023:52 Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 27 december 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.