Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter Diarienummer: Fi2023/02829

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen av förslaget om alternativ tvistlösning för konsumenter. Övriga eventuella yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 december 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.