Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld Diarienummer: S2018/03375/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 12 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.