Remiss av Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon Diarienummer: I2019/01695/E

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Boverkets rapport 2019:15. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.