Remiss av SOU 2019:67 Betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning Diarienummer: M2020/00205/Nm

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som ombetts svara på remissen av SOU 2019:67 Betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 22 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.