Remiss av utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan Diarienummer: Ku2018/01543/RS

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 11 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.