Remiss av EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av unionsrätten Diarienummer: A2018/01621/ARM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet på EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Övriga yttranden finns tillgängliga i Arbetsmarknadsdepartementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 12 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.