Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten Diarienummer: I2021/03379

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Infrastrukturdepartementet har remitterat promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 14 februari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.