Remiss från Socialdepartementet

Remiss Utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende Diarienummer: S2022/03649

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Övriga yttranden förvaras i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 1 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.