Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning Diarienummer: M2020/02035

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet gällande promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning.

Övriga yttranden i samband med remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 15 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.