Remiss av betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) Diarienummer: N2018/05882/SPN

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den
15 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.