Remiss av SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret Diarienummer: Ju2020/02293/SSK

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat slutbetänkande En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 oktober 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.