Remiss av Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 Diarienummer: A2021/01723

Publicerad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Arbetsmarknadsdepartementets remiss av Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 12 november 2021.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.