Remiss av: SOU 2015:60 - Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om värdeåterföring Diarienummer: N2015/4841/TIF

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas svar på remissen av Sverigeförhandlingens delrapport: Ett författningsförslag om värdeåterföring, SOU 2015:60. Remisstiden gick ut den 1 oktober 2015.

Ladda ner:

Remissinstanser:

 1. Riksdagens ombudsmän
 2. Riksrevisionen
 3. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
 4. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen
 5. Boverket
 6. Skatteverket
 7. Lantmäteriet
 8. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 9. Trafikverket
 10. Konkurrensverket
 11. Tillväxtverket
 12. Regelrådet
 13. Konsumentverket
 14. Kommerskollegium
 15. Statens Fastighetsverk
 16. Fortifikationsverket
 17. Tillväxtanalys
 18. Ekonomistyrningsverket
 19. Statskontoret
 20. Vinnova
 21. Swedavia
 22. Sjöfartsverket
 23. Statens Väg- & Transportforskningsinstitut
 24. Kungliga Tekniska Högskolan
 25. Blekinge Tekniska Högskola
 26. Lunds Tekniska Högskola
 27. Uppsala universitet, juridiska fakulteten och Institutet för bostads- och urbanforskning
 28. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 29. Länsstyrelsen i Stockholms län
 30. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 31. Länsstyrelsen i Västmanlands län
 32. Stockholms läns landsting
 33. Skåne läns landsting
 34. Västra Götalands läns landsting
 35. Kronobergs läns landsting
 36. Jönköpings läns landsting
 37. Östergötlands läns landsting
 38. Örebro läns landsting
 39. Gotlands kommun
 40. Gävleborgs läns landsting
 41. Jämtlands läns landsting
 42. Hallands läns landsting
 43. Samverkansorganet i Kalmar län
 44. Samverkansorganet i Uppsala län
 45. Samverkansorganet i Södermanlands län
 46. Samverkansorganet i Blekinge län
 47. Samverkansorganet i Dalarnas län
 48. Samverkansorganet i Värmlands län
 49. Samverkansorganet i Västerbottens län
 50. Stockholms kommun
 51. Göteborgs kommun
 52. Malmö kommun
 53. Lunds kommun
 54. Linköpings kommun
 55. Norrköpings kommun
 56. Jönköpings kommun
 57. Nyköpings kommun
 58. Gnesta kommun
 59. Härryda kommun
 60. Mölndals kommun
 61. Södertälje kommun
 62. Bollebygds kommun
 63. Trosa kommun
 64. Borås kommun
 65. Växjö kommun
 66. Kalmar kommun
 67. Karlshamns kommun
 68. Helsingborgs kommun
 69. Vellinge kommun
 70. Alingsås kommun
 71. Arvika kommun
 72. Kumla kommun
 73. Morakommun
 74. Vimmerby kommun
 75. Gävle kommun
 76. Sundsvalls kommun
 77. Östersunds kommun
 78. Umeå kommun
 79. Skellefteå kommun
 80. Bodens kommun
 81. Varberg kommun
 82. Sveriges Kommuner och Landsting
 83. Sveriges advokatsamfund
 84. Svenskt Näringsliv
 85. Svensk Handel
 86. Företagarna
 87. Lantbrukarnas Riksförbund
 88. Näringslivets regelnämnd
 89. Byggherrarna Sverige AB
 90. Botrygg AB
 91. Besqab
 92. HSB Riksförbund
 93. JM
 94. NCC
 95. PEAB
 96. Riksbyggen
 97. Skanska
 98. Wallenstam AB
 99. Småa
 100. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
 101. Akademiska Hus
 102. Diligemia
 103. Vasakronan
 104. Egnahemsägarnas Riksförbund
 105. Fastighetsägarna Sverige
 106. Fondbolagens förening
 107. Föreningen för samhällsplanering
 108. Hyresgästföreningen, riksförbundet
 109. Bostadsrätterna AB
 110. Jernhusen
 111. Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB
 112. Arlandabanan Infrastructure AB
 113. MTR Nordic
 114. Keolis Sverige AB
 115. Svenska Kommunaltekniska föreningen
 116. Samhällsbyggarna
 117. SmåKom
 118. Svenska Bankföreningen
 119. Svensk Försäkring
 120. Sveriges Arkitekter
 121. Sveriges stadsarkitektförening
 122. Sveriges Byggindustrier
 123. Stockholms handelskammare
 124. Sydsvenska handelskammaren
 125. Västsvenska Handelskammaren
 126. Villaägarnas Riksförbund
 127. Justitiekanslern
 128. Sveriges Jordägareförbund
 129. Naturvårdsverket
 130. Havs- och vattenmyndigheten
 131. Naturskyddsföreningen

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den l oktober 2015. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator samt till Peter Kalliopuro i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck),  N2015-4841-TIF följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i betänkandet.  I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/4841/TIF.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.