Remiss av SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen Diarienummer: N2021/02580

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de svar som Näringsdepartementet tagit emot vid remitteringen av betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit till Näringsdepartementet senast den 24 januari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.