Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 Diarienummer: N2018-03829-RTS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissvar som regeringen har tagit emot när det gäller följande remiss: Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473).

Remissinstanser:

Remissvar:

Här kan du ta del av EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473 och till vilka regeringen har remitterat förslagen.

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

Förslag om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

Förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 

Förslag om Europeiska Socialfonden +

Förslag om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

Förslag om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering 

Förslag om inrättande av Fonden för inre säkerhet

Förslag om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden 

Förslag om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder 

Förslag om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang 

Konsekvensbedömningar av förslagen går att hitta på eur-lex.europa.eu

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.