Remiss av Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter Diarienummer: I2019/01058/TM

Publicerad

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen till författningsändringar i rapporten. Detta hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 7 oktober 2019.

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.