Remiss av SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken Diarienummer: A2020/01492/A

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 13 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.