Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck Diarienummer: M2022/00841

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 19 september 2022.

Genväg

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.