Remiss Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige Diarienummer: Ku2018/02102/DISK

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Arbetsmarknadsdepartement på Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 22 maj 2019.  Fram till och med den 31 mars ska remissvaren skicka till Kulturdepartementet. Från och med 1 april ska remissvaren skickas till Arbetsmarknadsdepartementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.