Remiss av Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 Diarienummer: I2020/02346

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Infrastrukturdepartementet har remitterat Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 17 december 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.