Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10) Diarienummer: M2020/00554/Nm

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet från de som ombetts svara på SOU 2020:10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 augusti 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.