Remiss från Miljödepartementet

Remiss av SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden Diarienummer: M2021/00830

Publicerad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av SOU 2021:21 - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 21 oktober 2021.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.