Remiss av Ds 2023:3 Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet Diarienummer: LI2023/01786

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvar som inkommit gällande Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - För tillgänglighet och beredskap, Ds 2023:3.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 23 maj 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.