Remiss från Miljödepartementet

Remiss SOU 2019:66 Betänkade av vattenförvaltningsutredningen Diarienummer: M2019/02246/Nm

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Miljödepartementet har remitterat SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning - betänkande av vattenförvaltningsutredningen.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30 april 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.