Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Havet och människan (SOU 2020:83) Diarienummer: M2021/00092

Publicerad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av SOU 2020:83, Havet och människan.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 23 maj 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.