Remiss av betänkande "Ekologisk kompensation", SOU 2017:34 Diarienummer: M2017/01115/Nm

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet på betänkande ”Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses”, SOU 2017:34. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 4 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.