Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Regeringen har sedan början på 2000-talet publicerat rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i enskilda länder. Sedan 2017 ingår avsnitt om demokrati och respekten för rättsstatens principer. Rapporterna är en viktig del av Sveriges bredare arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer globalt.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om rapporterna

  • Arbetet med rapporterna

    Regeringen publicerar landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer regionvis ungefär två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Med en fast publiceringsordning författas och publiceras rapporter för varje region med cirka två års mellanrum.

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Rapporterna är en viktig del av Sveriges bredare arbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer globalt.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i utrikespolitiken

Rapporterna är ett viktigt verktyg i regeringens arbete med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och rättsstatens principer. Det breda arbetet beskrivs i regeringens skrivelse till riksdagen (skr. 2016/2017:62). I skrivelsen anges bland annat tillsättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer och i återupprättandet av folkrätts- och nedrustningsdelegationen.

Lärarhandledning för gymnasieskolan

En lärarhandledning avseende UD:s landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har tagits fram för att stödja skolors arbete med dessa viktiga frågor. Lärarhandledningen som främstriktar sig till gymnasielärare visar hur rapporterna kan användas inom olika områden i skolundervisningen. Handledningeninnehåller förslag på diskussionsfrågor och övningsexempel. Handledningen är en del av Utrikesdepartementets bredare arbete för att främja respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.