Remiss av Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 Diarienummer: N2015/4305/TIF

Publicerad

Här kan du ta del av remissvaren som har kommit till Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering 2018-2029.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Presentationer från remissmöte 30 mars

Den 30 mars hölls ett remissmöte på Näringsdepartementet angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Här kan du ta del av presentationerna från de olika regionerna.

Presentationer från remissmöte 9 september

Den 9 september 2016 hölls ett remissmöte på Näringsdepartementet angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Här kan du ta del av presentationerna.

Infrastrukturplanering 2018-2029

Våren 2015 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018−2029. Regeringen avser att lämna en proposition med förslag till ekonomiska ramar för en nationell plan för perioden 2018–2029. I propositionen kommer två viktiga utmaningar att mötas. För det första behöver kvaliteten på den befintliga infrastrukturen värnas. Drift och underhåll av vägar och järnvägar behöver prioriteras så att kostsamma störningar minskar och det långsiktiga underhållet inte blir eftersatt. För det andra behöver infrastrukturen utvecklas och byggas ut för att möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.
När riksdagen har beslutat om infrastrukturpropositionen och därmed slagit fast en inriktning, följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Fastställelse av planerna beräknas till 2018.