Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 Diarienummer: I2021/02884

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av inkomna remissvar till Trafikverket på regeringens uppdrag har remitterat Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.